RODO

Szczegóły klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach
prowadzonej współpracy.
W oparciu o dyspozycję art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego:
„RODO”, na naszej stronie internetowej, pod adresem.:
www.ambrela.com.pl/ROD0

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach
prowadzonej współpracy.
W oparciu o dyspozycję art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego:
„RODO”, niniejszym informuje się, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Ambrela Ubezpieczenia spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach., Adres do 43-100 Tychy, Felikasa Konecznego 4/15.
2) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie
Wioletta Wedekind, z którą kontakt możliwy jest poprzez nr tel.:+48 518 518 314.
oraz adres e-mail: biuro@ambrela.pl
3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie czynności
mających na celu zawarcie oraz realizację umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu
wywiązania się przez Administratora danych z nałożonych na niego obowiązków prawnych
(przede wszystkich w przedmiocie prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania
czynnosci pośredniczenia i zawierania umów/polis ubezpieczeniowych.
5) Dane osobowe będą ujawniane jedynie towarzystwom ubezpieczeniowym które reprezentujemy i
podmioty, którym powierzono dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesiecy.
7) Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do danych, do ich sprostowania, lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz skargi do
organu nadzorczego w rozumieniu przepisów RODO;
8) Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o ile
znajduje to zastosowanie